Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Evoluutioteorian pimeämpi puoli

Joidenkin evoluutioteoriaan uskovien on ollut vaikea myöntää sitä, että Adolf Hitler (1889-1945) ja Josef Stalin (1879-1953) olivat darwinisteja ja että Charles Darwinin (1809–1882) kehitysoppi oli niin Kolmannen valtakunnan kuin Neuvostoliitonkin valtioideologian taustalla. Tämän kieltäminen on ymmärrettävää, koska nykyään useimmat tuomitsevat julmuuden, jota näissä valtioissa harjoitettiin. Toisin oli kuitenkin silloin, kun ne olivat voimissaan.

Huolimatta siitä, että usko evoluutioteoriaan eteni Neuvostoliitossa aina yrityksiin risteyttää ihminen simpanssin kanssa, natsismilla oli kommunismiakin tiiviimpi yhteys darwinismiin. Kolmannen valtakunnan soveltamat rotuopit perustuivat näet suoraan siihen, miten evoluutioteoriaa sovellettiin ihmiseen ja ihmisrodun jalostukseen.

Kehitysoppi oli välttämätön edellytys Darwinin serkkupuolen Francis Galtonin (1822-1911) kehittämälle eugeniikalle, rotuhygieniaan perustuvalle rodunjalostusopille. Sitä sovellettiin länsimaissa jo ennen natsien valtaannousua ja vielä senkin jälkeen. Pohjoismaissa etenkin suomenruotsalaisessa eliitissä – joka pääväestöstä poiketen näyttää samastaneen itsensä arjalaiseen herraskansaan – ilmeni erityistä ”tieteellistä valistuneisuutta” ja aktiivisuutta rotuhygienian saralla.

Galtonin asemasta tiedemiehenä kertoo se, että hänet aateloitiin v. 1909 ja hänen testamenttivaroillaan perustettiin hänen kunniakseen nimetty rotuhygienian professuuri Lontoon yliopistoon. Uraauurtavalle ”edistykselliselle” biotieteenalalle, joka vastasi ihmisten mieltymyksiä, tulvi tutkimusrahoitusta useilta tahoilta, mikä edelleenkin on tavallista.

Neuvostoliitossa uuden, neuvostoihmisen (homo sovieticus) jalostusta toteutettiin ”tieteellisellä kasvatuksella” (lue: ateistisella propagandalla), mutta – toisin kuin länsimaissa – myös laajamittaisilla poliittisilla ja etnisillä puhdistuksilla eli joukkoteloituksilla sekä väestön pakkosiirroilla. Kaukoitään Kiinan rajalle Stalin perusti juutalaisille oman valtion. Hän ei kuitenkaan karkottanut kilpailijaansa juutalaista Lev Trotskia (1879-1940) sinne vaan Kazakstaniin, kunnes murhautti tämän Meksikossa, jonne tämä oli paennut.

Hitler harkitsi juutalaisvaltion perustamista kauas Madagaskarille. Kaukainen saari oli näet Ranskan siirtomaana emämaan antauduttua siirtynyt Kolmannen valtakunnan hallintaan. Kuljetusongelmien takia natsit valitsivat lopulta Stalininkin suosiman keinon. Sitä he toteuttivat saksalaisella järjestelmällisyydellä.

Kolmannessa valtakunnassa tavoitteena oli jalostaa yli-ihminen (Übermensch), johon Darwin ja Galton antoivat ”tieteellinen” oikeutuksen. Käsite oli kuitenkin Friedrich Nietzscheltä (1844-1900), jota evoluutioteoriassa viehätti sen ateismi. Teoksessaan Iloinen tiede (1882) hän julisti: Jumala on kuollut!

Jeesuksen opetukset olivat juutalaisvastaiselle Nietzschelle erityisen vastenmielisiä: hänen mukaansa ne edustivat juutalaisuuden luomaa orjamoraalia. Jeesus korosti lähimmäisenrakkautta, uhrautuvuutta, armollisuutta, sovinnollisuutta, heikommista huolehtimista. Tämän Nietzsche katsoi perustuvan heikkouteen ja piti sitä petollisena juonena, joka esti ihmisen kehityksen. Tilalle hän halusi herramoraalin, joka perustuu vallantahtoon ja vahvuuteen: yli-ihminen olisi itsensä jumalana Hyvän ja pahan tuolle puolen (1886) – yläpuolella. Nietzsche sovelsi Galtonin eugeniikkaa (1883) saksalaiseen kansakuntaan: kansallisella rodunjalostuksella voidaan kehittää ”uusi ihminen”, joka estää juutalaisuuden maailmanherruuden ja irtautuu kristillisestä orjamoraalista.

Teoksessaan Ihmisen polveutuminen ja sukupuolivalinta (1871) Darwin oli soveltanut evoluutioteoriaansa ihmiseen, ja miksei olisi soveltanut, koska uskoi ihmisen olevan pelkkä eliö muiden joukossa. Teoriaa niin ikään soveltaneesta serkustaan hän kirjoitti ylistävästi: tiedämme nyt Mr. Galtonin ihailtavien töiden kautta, että nerous, joka edellyttää korkeiden kykyjen ihmeellisen monimutkaista yhdistelmää, tapaa olla periytynyttä, ja on toisaalta liiankin varmaa, että hulluus ja henkisten voimien heikentyminen niin ikään kulkee samoissa perheissä (111).

Ajatus arjalaisen rodun maailmanvaltiudesta ei ollut peräisin Hitleriltä eikä muiltakaan natseilta. Darwin jakoi ihmiset ”tieteellisesti” sivistysrotuihin (civilised races) ja villirotuihin (savage races). Hän uskoi, että huolimatta siitä, että eurooppalaiset ja intialaiset (Hindoos) kuuluvat samaan arjalaiseen (Aryan) kantarotuun, kehittynein on kaukasialainen (Caucasian) rotu, jota eurooppalaiset sivistyskansat edustavat. Näiden Darwin uskoi – toisin kuin Hitler suostui myöntämään – eroavan vain vähän seemiläiseen (Semitic) kantarotuun kuuluvista juutalaisista. (240.)

Natsit tuskin olisivat tarvinneet edes suosikkifilosofiaan esittämään ihannetta yli-ihmisestä, jollaiseksi ihmisen oli eloonjäämistaistelun huipentumana määrä kehittyä. Darwin oli teoriansa pohjalta ennustanut samaa jo vuosikymmen ennen Nietzscheä – tosin englanniksi: tulevaisuuden aikakaudella…sivistyneet ihmisrodut lähes varmuudella tuhoavat ja syrjäyttävät villit rodut kaikkialta maailmasta. Samalla ihmismäiset apinat…epäilemättä hävitetään. Kuilu ihmisen ja hänen lähimpien sukulaistensa välillä on silloin suurempi mikä nyt on neekerin tai australialaisen [aborginaalin] ja gorillan välillä, koska se [kuilu] on silloin tullut – kuten saatamme toivoa – jopa kaukasialaista (Caucasian) sivistyneemmällä tasolla olevan ihmisen ja jonkin niinkin alhaisen apinan kuin paviaanin välille. (201.)

Neuvostokommunismin ideologiset isät Karl Marx (1818-1883) ja Friedrich Engels (1820-1895) eivät soveltaneet evoluutioteoriaa ihmislajiin rotukysymyksenä yhtä johdonmukaisesti kuin Darwin, Galton, Nietzsche ja Hitler. Rodun ja kansan tilalla oli yhteiskuntaluokka, proletariaatti, ja V.I. Lenin (1870-1924) tulkinnan mukaan sen etujoukon, Puolue. Eliölajien eloonjäämistaistelun tilalla oli luokkataistelu.

Marx ja Engels omaksuivat evoluutioteoriasta ensisijaisesti sen puoltaman ateismin, kuten Nietzschekin. Hekin näkivät Jumalan ja kristillisen uskon esteenä ”edistykselle” – käytännössä kommunistisen pakkovallan toteuttamiselle. Siihen kuului yksityisen omistusoikeuden, luonnolliseen avioliittokäsitykseen perustuvan perheen ja näitä tukevan uskonnon hävittäminen porvarilliseen valtioon kuuluvina ”taantumuksellisina” instituutioina, jotka heidän mukaansa olivat ”kapitalistisen riiston” välineitä. Uskonto oli ideologinen kilpailija, jonka Marx julisti olevan ”oopiumia kansalle”. Darwinin teoria sopi Jumalan viraltapanoon – etenkin kun se tehtiin ”tieteen” nimissä, jossa myös Marx katsoi toimivansa.

Kommunismin oppi-isät katsoivat evoluutioteorian historiakäsityksen olevan myös menetelmänä sukua heidän materialistiselle historiakäsitykselleen, historialliselle materialismille, ja tukevan sitä. Engelsin mukaan Niin kuin Darwin keksi orgaanisen luonnon kehityslain, niin myös Marx keksi ihmiskunnan historian kehityslain (1883).

Siinä missä Kolmannen valtakunnan natsi-ideologia sai rotuoppiensa osalta oikeutuksensa suoraan evoluutioteorian biologisista perusteista, Neuvostoliitossa sovellettu marxilais-leniniläinen luokkataisteluideologia oli lähtökohtaisesti sosiologinen vaikka ideologisten oppi-isiensä mukaan silläkin oli biologinen perusta. Perusta, jonka kehitysoppi muodosti, oli molemmissa valtioideologioissa olemukseltaan kuitenkin kristinuskon vastainen huolimatta siitä, että natsit käyttivät ”Jumalaa” ja uskonnollista kuvastoa hyväkseen propagandassaan oikeuttaakseen toimintaansa sen uskonnollisella mystifioimisella.

Darwinismilla oli – ja on – mullistava vaikutus ihmiskäsitykseen ja moraaliin. Jos ihmisen uskotaan olevan pelkkä eloonjäämiskamppailua käyvä eliölaji muiden joukossa ja sattumanvaraisen kehityksen tulos tai taistelemassa rotunsa puolesta muita vastaan sen kehittämiseksi huippuunsa, ei ihmisellä ole arvoa, joka hänelle Jumalan luomana kuuluisi eikä vastuuta Luojalleen teoistaan ja siitä, miten kohtelee muita ja koko luomakuntaa.

Valtiolta, joka on pannut Jumalan viralta, puuttuu yleispätevä moraalinormisto oikeasta ja väärästä. Johdonmukaisesti siitä seuraa, että syyttömiä on mahdollista myös tappaa ja kohdella kuin mitä tahansa eliötä ilman että sitä pidettäisiin välttämättä vääränä. Näin tapahtui natsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa, kuten myös Mao Tse Tungin Kiinassa ja Pol Potin Kamputseassa.

Verisiä yksinvaltiaita on ollut ennen darwinismiakin. Osa heistä on käyttänyt Jumalaa ja kristillisyyttä väkivaltansa verukkeena. Mutta huomaa, että näin menetellessään he eivät kuitenkaan ole toimineet luonnollisen Jumala-tuntemuksen ja moraalikäsityksen, saati kristillisen uskon mukaisesti, vaan niitä vastaan. Sen sijaan perustaessaan toimintansa evoluutioteorian kaltaiseen katsomukseen, he eivät ole toimineet vastoin ideologisia perusteitaan vaan niiden mukaisesti.

Jälkikäteen on helppo kauhistella asioita, joita ”tieteen” varjolla muut ovat tehneet, ja sulkea silmänsä siltä, mihin itse omana aikanaan on osallinen. Valtavirran mukana on aina helpompi mennä – elipä diktatuurissa tai demokratiassa – ja leimata toisinajattelijat ihmiskunnan ja sen ”kehityksen” vihollisiksi.   

Petteri Hiienkoski

Edellinen kirjoitus samasta aihepiiristä: Darwin ja ateismin suurlähettiläät (24.3.2016 09:13)

 

Lähteitä ja lisätietoja:

Riazat Butt: Darwinism, through a Chinese lens, The Guardian 16 Nov 2009.

CHARLES DARWIN: The descent of man, and selection in relation to sex. 1st ed. 1871.

CHARLES DARWIN: LAJIEN SYNTY LUONNOLLISEN VALINNAN KAUTTA ELI LUONNON SUOSIMIEN ROTUJEN SÄILYMINEN TAISTELUSSA OLEMASSA‐OLOSTA. SUOM. A.R. KOSKIMIES. 1913. Alkup. 1859.

Friedrich Engels: Puhe Karl Marxin haudalla. 1883. Pidetty Highgaten hautausmaalla 17.3.1883 englanniksi. Julkaistu saksaksi Der sozialdemokrat -lehdessä nro 13/22.3.1883.

Timo Eskola: Antikristuksen apostolit – Jumalan kuoleman teologia Nietzschestä Spongiin. Perussanoma 2006.

Timo Eskola: Nietzsche ja antisemitismi. 29.6.2015. 2. Nietzsche ja Euroopan faustinen sielu (ote kirjasta Antikristuksen apostolit: Jumalan kuoleman teologia Nietzschestä Spongiin).

Jerry Bergman: Human-Ape Hybridization: A Failed Attempt to Prove Darwinism. Acts & Facts. 38 (5): 12. 2009.

Jerry Bergman: The Darwinian foundation of communism. Journal of Creation 15(1):89–95, April 2001.

Francis Galton: Inquiries into Human Faculty and Its Development. (1st Edition, Macmillan, 1883) 2nd Edition, Dent & Dutton (Everyman), 1907.

Russell Grigg: Stalinin ihmisapina-supersoturit. Luominen #5:20–21. (Stalin’s ape-man superwarriors. Creation 29(1):32–33, Dec 2006.)

Marjatta Hietala: Eugeniikan ja rotuhygienian tausta ja seuraukset. Tieteessä tapahtuu vol. 27 nro 8 (2009), 14-19.

ADOLF HITLER: Taisteluni. 1. osa, Tilinteko. (Mein Kampf. 1, Eine Abrechnung, 1925.) Suomentanut Lauri Hirvensalo. Porvoo: WSOY, 1941.

ADOLF HITLER: Taisteluni. 2. osa, Kansallissosialistinen liike. (Mein Kampf. 2, Die Nationalsozialistische Bewegung, 1926.) Suomentanut Lauri Hirvensalo. Porvoo: WSOY, 1941.

V.I. Lenin: Mitä on tehtävä? 1902.

V. I. Lenin: Valtio ja vallankumous. V. I. Leninin kirjoituksia. Toim. Matti Vuorikoski 2010. Syyskuu 1917.

Markku Mattila: Suomalainen rotuhygienia. Tieteessä tapahtuu 8/1997, 20-26.

Karl Marx & Friedrich Engels: Kommunistisen puolueen manifesti. Julkaistu saksaksi Lontoossa helmikuussa 1848. Marx & Engels, Valitut teokset, 2. osa, 319–371. Kustannusliike Edistys, Moskova 1978.

Friedrich Nietzsche: Hyvän ja pahan tuolla puolen: Erään tulevaisuuden filosofian alkunäytös. (Jenseits von Gut und Böse, 1886.) Suom. J. A. Hollo. Helsingissä: Otava, 2007 (1. painos 1966). Helen Zimmern translation from German into English of "Beyond Good and Evil," as published in The Complete Works of Friedrich Nietzsche (1909-1913).

Friedrich Nietzsche: Iloinen tiede. (Die fröhliche Wissenschaft, 1882.) Suomentanut J. A. Hollo. Säkeiden suomennokset: Aarno Peromies ja Toivo Lyy. Seitsentähdet 7. Helsinki: Otava, 1963. (Uusin painos 2004.)

Stephanie Pain: Blasts from the past: The Soviet ape-man scandal. Histories 20 Aug 2008. Magazine issue 2670 published 23 Aug 2008.

James Pusey: China and Charles Darwin. Harvard East Asian Monographs (Book 100). Harvard University Asia Center; 1st Edition. Oct 19, 1983.

James Pusey: Global Darwin: Revolutionary road, Nature 462, 162-163, 12 Nov 2009.

Per Anders Rudling: Eugenics and Racial Biology in Sweden and the USSR: Contacts Across the Baltic Sea, Canadian Bulletin of Medical History, 31:1 (2014): 41-75.

Tapio Tamminen: Kansankodin pimeämpi puoli. Atena, 2015.

Richard Weikart: From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany. Palgrave Macmillan. 2004.

Richard Weikart: Was Hitler Influenced by Darwinism? A Response to Robert Richards. California State University, Stanislaus. College of the Arts, Humanities and Social Sciences. Department of History. 2014.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (37 kommenttia)

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Joidenkin ihmisten on tosi vaikea käsittää, että ei ole olemassa mitään darwinismia. Tai on se olemassa sellaisten ihmisten päässä, jotka vastustavat ihan tieteen perusasioita.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Eikö saman periaatteen mukaan painovoimateoriaa voitaisi kutsua vaikkapa newtonismiksi, tai sitä uudempaa versiota einsteinismiksi. Siis sen logiikan mukaan millä evoluutioteoriaa kutsutaan darwinismiksi.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Hyvä Petteri Hienkoski,

Olet ymmärtänyt evoluutioteorian ihan väärin. Totta on, että se usein yksinkertaistetaan virheelliseen muotoon kutakuinkin näin: "Vahvat menestyyy ja heikot menehtyy". Mutta oikeasti se toimii niin, että, parhaiten olosuhteisiin sopeutuvilla on parhainmat mahdollisuudet jatkaa perimäänsä, siis saada jälkeläisiä.

Evoluutioteoriaa ei myöskään voi soveltaa yksilöihin, vaan se soveltuu vain populaatioihin.

Tieteellisessä kontekstissä sana teoria, tarkoittaa tieteellisesti todennettua. Kansankielellä voisi oikeammin sanoa evoluutiofaktaa. Kansankielisestä käsitteestä "teoria", vastaa tieteen kielellä käsitettä "hypoteesi"

-Rauhaa ja Rakkautta, ihan ilman aikuisten mielikuvituskavereitten mielikuvitussääntöjä

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Darwinin oli tullut todeta Jumalanpäivän olleen miljardi vuotta, niin Hiienkoskikin olisi tyytyväinen.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Darwin sanoi ettei evoluutio ja luomiskertomus ole ristiriidassa keskenään mutta niitä ei tule sekoittaa keskenään. Luulisin senkin riittävän. Kuuntelin tuossamuuten Yle areenan Arkistosta Aristoteleen kantapään jossa jopa todettiin että se muoto jossa me tunnemme mm evoluutioteorian ja alkuräjähdysteorian tulee yllättäen kristinuskosta ja jos ne oltaisiin kehitetty jonkun muun uskonnollisen kulttuurin pohjalta olisi niiden muoto toinen.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ei ole luomakuntaa kun ei ole luojaakaan. Siksi ihminen onkin vastuussa muulle eliökunnalle, jonka kanssa hän on yhdessä kehittynyt neljä miljardia vuotta.

Stalin oli muun ohessa lukutaitoinen ihminen, joten kai hän salaa uskoi synteettiseen evoluutioteoriaankin. Kukaan muu ei kuitenkaan ole teloituttanut ja vangituttanut niin monia darwinisteja ja mendelistejä kuin Stalin, joka pani virallisesti toivonsa Mitshurinin ja Lysenkon tieteenvastaisiin pikajalostusoppeihin.

Hitler saattoi ymmärtää Nietzschestä jotain, mutta yli-ihmisoppi kuuluu myös tieteenvastaisen pikajalostuksen kategoriaan.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Isaac Newton oli alkemisti ja verenhimoinen virkamies, joka määräsi joukoittain rahanväärentäjiä teloitettaviksi. Myös Hitler, Stalin, Mao ja Pol Pot ovat tehneet vaikka mitä Newtonin kauhistuttavan painovoima-aatteen pohjalta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ai niin, mutta Newtonhan oli kristitty... mitä lienee panettelua puhe hänen virkaurastaan.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Newton oli hurahtanut aikoinaan alkemiaan ja ennustuksiin. Raamatun teksteistä ei polo saanut rauhaa vaan varsinkin Danielin kirja ja Johanneksen ilmestys vaivasi miestä niin että tämä kirjoitti niistä kirjan joissa maailmanloppu on ajoitettu vuodelle 2060.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Newton ei tainnut olla kovin hyvä kristitty, koska oli areiolainen (eikä siis uskonut Jeesuksen jumaluuteen). Areiolaisuudenhan nuo puhdasoppiset aikansa hiienkosket ja torpat tuomitsivat harhaopiksi jo 300-luvulla.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Ai hitto, tuli heti Newton mieleen kun luin Hiienkosken sepustusta, mutta ehdit ensin.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

ottaen huomioon että 1800-luvun jälkeen, kreationismin tukeminen on ollut prosentin luokkaa koko maailman väestöstä niin pakkohan siihen 99%:iin väestöstä on kuulua monenlaisia.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Käsittääkseni tieteen piirissä ei enää arvosteta Gaultonin rotuoppeja, ne on hylätty tieteen romukoppaan, kuten niin monet muutkin teoriat.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Rotuoppi lensi tosiaan romukoppaan varsinkin 2. maailmansodan seurauksena ja se mikä siinä oli vielä käypää poimittiin kuin rusinat pullasta ja modernisoitiin populaatio ja kulttuuri opiksi. Joissaan tieteen aloissa rotuoppi kuitenkin elää vielä jossain muodossa kuten kielitieteissä sillä esim suomi, englanti ja kiina olisi vaikea ymmärtää samankielen eri murteiksi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kysypä Noam Chomskylta, kuinka vaikeata se on.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Ateistien ja vapaa-ajattelijoiden ratsastus Charles Darwinilla on hyvin surullista, miespolo kun piti evoluutiota Jumalan työnä mutta tyttärensä kuoleman jälkeen tämä usko horjui ja Darwinista tuli agnostikko. Darwinin muuten ihaili suuresti William Paleyta vaikka oli kriittinen joitain tämän ajatuksia kohtaan kuten miksi maailmassa on niin paljon pahaa kuten loispistiäinen jonka toukka syö isäntänsä elävältä.

"Darwin piti uskontoa heimojen selviämistaistelun keinona, mutta uskoi silti Jumalaan perimmäisenä lainlaatijana." ~ Wikipedia, Charles Darwin

"Teoksessa Ihmisen polveutuminen ja sukupuolivalinta Darwin kirjoitti: ”Saman rodun yksilöiden henkisten kykyjen vaihtelevuus ja erilaisuus, puhumattakaan eri rotujen välisistä vielä suuremmista eroista, on niin ilmeinen, että siihen tuskin tarvitsee puuttua.” Hän kuitenkin uskoi, että suurin osa eri rotujen välisistä älyllisistä eroista johtui sivistyksestä tai sen puutteesta." ~ Wikipedia, Charles Darwin

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Darwin etääntyi uskonnosta tasaisesti koko aikuisikänsä, sitä mukaa kun hänen ajattelunsa selkiytyi. Ei tarvitse turvautua johonkin wikitoivejattelijaan, koska Darwinin jokainen oma teksti on ilmaiseksi luettavissa. Tässä kirjeet:

https://www.darwinproject.ac.uk/

Mitä nykyiseen tietoomme tulee, evoluutiossa on kyse metabolismista ja luonnonvalinnasta. Suosittelen Nick Lanen teosta The Vital Question. Why is life the way it is? (Profile Books, 2015).

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Tieteen kuvalehden Historia 1/2009 s.20

"Darwin piti uskoa henkilökohtaisena asiana, eikä hän välttämättä nähnyt teoriansa olevan ristiriidasssa uskonnon kanssa.Tärkeää oli, että näitä kahta asiaa ei seikoitettaisiin keskenään. Darwinin työ käsitteli elämän ymmärtämistä tieteen keinoin, ja hänen mielestään ihminen saattoi aivan hyvin uskoa samaan aikaan evoluutioteoriaan ja Jumalaan. Lajien synnyn julkaisemisen jälkeen hän myönsi, että uskontokysymys on hankala: "Tarkastellessani tätä ihmellistä maailmankaikkeutta ja etenkin ihmisluontoa en voi toisaalta tyytyä ajattelemaan, että kaikki olisi vain raa'an voiman tulosta." Raa'alla voimalla hän tarkoitti luonnonvalintaa."

mikael torppa

Kiitos Petteri hyvin laaditusta katsauksesta siihen mihin evoluutioaate pahimmillaan – ja ikävä kyllä johdonmukaisesti sovellettuna johtaa.

Tässä hyvä video aiheesta - "The Dangers of Evolution" - http://www.youtube.com/watch?v=WN31FCcUlLk

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kuvitelma "usko evoluutioteoriaan eteni Neuvostoliitossa aina yrityksiin risteyttää ihminen simpanssin kanssa" on yhtä looginen kuin väite "Newtonin harras kristillisyys eteni aina yrityksiin valmistaa hänen rakastamaansa kultaa keinotekoisesti ja innokkaisiin pyrkimyksiin tappaa jokainen, joka halvensi hänen rakasta mammonaansa".

Kyllähän ihmisiä ennenkin hirtettiin, mutta giljotiinia tuskin kukaan olisi keksinyt ilman hirvittävää painovoima-aatetta.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

Kun Lev Trotskin juutalaisuus tuodaan tässä esiiin, niin voi samalla mainita, että Karl Marx oli myös juutalainen, entiseltä nimeltään Mordochai, isä lakimies ja isoisä Trierin rabbi.

(Nietzchestäkin vanhemmat varmaan toivoivat pappia, kun sitä lajia taisi olla suvussa jo viidennessä polvessa.)

Petteri Hiienkoski

Kiitos kommentistasi, Jaakko!

Käsittelin mainittujen herrojen uskonnollista taustaa edellisessä artikkelissani "Darwin ja ateismin suurlähettiläät"
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Stalin mitä ilmeisimmin oli aika kova antisemitisti, mikä ei välttämättä liittynyt pelkästään siihen, että koki Trotskin kilpailijakseen. Kun hän erotti puolueesta Trotskin ja karkotti hänet, kerrotaan anekdoottina, että niin kuin Mooses johdatti juutalaiset pois Egyptistä, niin Trotski johdatti heidät ulos Politbyroosta.

Mielenkiintoista on sitten se, että jopa Marx, joka oli etnisesti juutalaista syntyperää, oli siitä huolimatta antisemitisti, mikä oli yleistä Saksassa. Tämä liittyy taas siihen, että juutalaiset ilmeisesti hallitsivat kasvavia finanssimarkkinoita eli olivat niitä pahimpia kapitalisteja. Marxin kritiikin kärki oli siinä, että juutalaiset palvoivat Jumalanaan rahaa. Hän joutui napit vastakkain juutalaisyhteisön kanssa.

Marxilla näyttäisi olleen myös muita rasistisia käsityksiä, mikä ilmenee hänen suhtautumisestaan sosialisti Lasselleen, jolla oli muistaakseni 1/8 tummaihoisen verta.

Jaakko Häkkinen

"Verisiä yksinvaltiaita on ollut ennen darwinismiakin. Osa heistä on käyttänyt Jumalaa ja kristillisyyttä väkivaltansa verukkeena. Mutta huomaa, että näin menetellessään he eivät kuitenkaan ole toimineet luonnollisen Jumala-tuntemuksen ja moraalikäsityksen, saati kristillisen uskon mukaisesti, vaan niitä vastaan. Sen sijaan perustaessaan toimintansa evoluutioteorian kaltaiseen katsomukseen, he eivät ole toimineet vastoin ideologisia perusteitaan vaan niiden mukaisesti."

Onko kirjoittajan pointtina väittää, että evoluutioteoriaan uskova uskoisi ja hyväksyisi samalla väkivallan? Ja kristinuskossako sitten ei olisi minkäänlaisia perusteita väkivallalle? Turhan mustavalkoinen kärjistys.

Petteri Hiienkoski

Kiitos kysymästä, Jaakko!

Ihan niin suoraviivaisesti eivät asiat mene, että evoluutioteoriaan uskova hyväksyisi automaattisesti väkivallan. Evoluutioteoriaan uskominen johdonmukaisesti seurattuna poistaa kuitenkin eron ihmisen ja muiden eliöiden väliltä. Tästä voi sitten seurata väkivaltaa syyttömiä ihmisiä kohtaan ilman että se itsessään olisi moraalisesti väärin. Koska ihmiset luonnostaan tuppaavat olemaan itsekkäitä, tämä vaara on todellinen. Lisäksi tästä on mielestäni vastaansanomatonta näyttöä vaikka sitä ei haluttaisikaan myöntää.

Kristillisessä uskossa ei ole perusteita syyttömien tappamiselle eikä luonnollisessa moraalikäsityksessäkään. Ainoastaan laillisella esivallalla on oikeus ja velvollisuuskin käyttää väkivaltaa, mutta senkin ainostaan oikeuden mukaan pahan hillitsemiseksi ja syyttömien elämän suojelemiseksi. Poliisin ja oikeuslaitoksen sekä puolustusvoimain oikeutus perustuu tähän. Kristinuskon väärinkäyttö syyttömien tappamiseen, mitä myös on tapahtunut, on asia erikseen. Tällöin ei toimita kristillisen uskon eikä luonnollisen moraalikäsityksenkään mukaan vaan sitä vastaan.

Valveutuneet ihmiset, jotka tunnustavat Kaikkivaltiaan olemassaolon uskonnosta riippumatta ilman kristillista vakaumustakin, ymmärtävät tämän ja saattavat osoittaa yhteiskunnallista aktiivisuutta epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi, millaisesta Aristoteles muistaakseni hyveitä käsitellessään myös kirjoittaa.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Tosiasioista ei voi johtaa moraalisia sääntöjä.

Olis hyvä Hiienkoskenkin tajuta, mitä tuo Humen giljotiinina tunnettu lause tarkoittaa.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Sitäpaitsi Hitler oli kreationisti, ja Martti Luther hänen suuri esikuvansa juutalaisvainoihin liittyen - mutta nämäkään eivät toki kerro mitään kristinuskon totuusarvosta.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Sitä ei tahdo ymmärttää miksi se mitä Kaifas ja muut ylipapit tekivät antaisivat perusteen vainota juutalaisia, tokihan ennen 2. maailmansotaa antisemistisyys oli Euroopassa yleinen ilmiö koko historian ajan eikä suinkaan vain Natsi-Saksassa. Jos raamattua lukee tarkemmin muutenin niin huomaa etteivät Jerusalemissä ollut väki tuominnut Jeesusta ristille vaan ylipapit yllyttivät heitä valitsemaan kuuluisan kapinallisen Nasaretilaisen sijaan ja Pilatus oli muutenkin ajautunut umpikujaan langettaessaan tuomion. Barabbas on muuten erikoinen hahmo, kertomuksessa nimittäin hän oli tehnyt Rooman vastaisen mellakan aikana murhan ja oli näin vapaustaistelijana kansan suosikki joten kreditit eivät olisi olleet Jeesukselle suotuisat. Tuo mellakka saattoi olla sama kuin se jonka Pilatus nujersi pesah-juglan alla ja jonka 18 johtajaa Pilatus oli jo teloittanut. Euroopan historiaa tahraava antisemistisyydelle ei raamatussa ole kuitenkaan pitäviä perusteita. Tiivistetysti juutalaisia vainotiin väärin perustein.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #26

Tietysti antisemitismillä on pitkät perinteet ja sen perusteet puuttuvat täysin. Kommenttini liittyi blogisti Hiienkosken väittämään, että evoluutioteoria olisi jotenkin syynä natsien juutalaisvainoille. Näytin tuossa vain sen, miten helppoa on löytää vastaava, tai itseasiassa jopa parempi aasinsilta kristillisyyden syyllistämiselle asiasta.

Sanoit muuten tuolla yllä ateistien ja vapaa-ajattelijoiden "ratsastavan Darwinilla". Mitähän ihmettä mahdat tarkoittaa, kas kun ateismi ei lepää millään tapaa evoluutioteorian oikeellisuuden, saati sitten Darwinin varassa? Ateismi on validi maailmankuva, koska jumalien olemassaolosta ei ole mitään väitettä kummempaa evidenssiä. Tuo tosiasia ei ole mitenkään kiinni Darwinista tai evoluutioteoriasta.

Tiedettä toki käytetään osana uskontokritiikkiä, mutta niin pitääkin käyttää: onhan tiede vähintään kyseenalaistanut ison nipun uskonnollisia dogmeja - luomistaru eräänä niistä.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

--natsi-ideologia sai rotuoppiensa osalta oikeutuksensa suoraan evoluutioteorian biologisista perusteista, Neuvostoliitossa sovellettu marxilais-leniniläinen luokkataisteluideologia oli lähtökohtaisesti sosiologinen vaikka ideologisten oppi-isiensä mukaan silläkin oli biologinen perusta.

Höpön höpön. NL:ssa kiellettiin genetiikka, tilalle Lysenko - joskin epigeneettinen periytyminen kumma kyllä tuo mieleen hänen oppinsa.

Mitä ihmeen tekemistä evoluutiolla on antisemitismin kanssa? Kollega Mengele muuten sanoi tuhoavansa juutalaisia, koska juutalaiset ovat niin fiksuja - kilpailevat saksalaisten kanssa maailman herruudesta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Lamarck, Darwin, Weissmann, Mendel, Fisher ja Wright joutuivat tietenkin aikanaan puhumaan "ominaisuuksista" yhtä epämääräisesti kuin Mitshurin ja Lysenkokin, koska genetiikan aineellista perustaa ei vielä tunnettu.

Nykyään kiista siitä, periytyvätkö "hankitut ominaisuudet", kuulostaa lähinnä koomiselta. DNA:n ja RNA:n keskeinen merkitys selvisi kaikille vakavasti otettaville tutkijoille viimeistään vuonna 1953 ja säätelygeenien tutkimus on edennyt jättiharppauksin viime vuosina.

Tämä tietysti merkitsee, että geenimanipulaatio ja epigenetiikka ovat nykyään käytännön todellisuutta. GM-jalostajan vertaaminen Lysenkoon on vähän samanlainen asia kuin 2010-luvun neurokirurgin vertaaminen lobotomiapuoskariin. Mielelläänhän sitä yhtyisi Kari Rydmanin sanoihin "Elämä on kaunis, kaunis, kaunis", mutta elämä nyt on mitä milloinkin.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Briteissä ja Yhdysvalloissahan sallitaaan nyt ihmistem GM-muokkaus joten saa nähdä mitä seuraa eli onnistutaanko perinnöliset sairaudet hävittämään kokonaan. Myöskin samoissa maissa on onnistuttu "parantamaan"* ihmisiä uskonnollisuudesta stimuloimalla aivojen tiettyä kohtaa vahvoilla mangeeteilla mutta koehenkilöt saivat uskonnollisuuden pois kytkemisen jälkeen sivuoireena masennusta ja apatiaa.

*ihan kuin se olisi jokin sairaus

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Evoluutioteorian kieltäminen on verrattavissa holokaustin kieltämiseen, molemmat faktoja. Piste.

Käyttäjän hlehtone kuva
Hannu Lehtonen

Kiitos blogistille hyvästä kirjoituksesta!

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Tämän soopan kompastuskiveen kaaduttiin ihan alussa. Ajatellaanpa keskustelun vuoksi leikisti ihan huikeita, että evoluution periaatetta pitäisi soveltaa ja päätettäisiin alkaa soveltaa ihmiskuntaan, vaikkapa eugeniikkaohjelmalla tai antamalla "heikkojen" julmasti menehtyä, jopa hieman auttaen siinä kenties jotenkin...

Jos tämä siis leikistikään olisi ihmislajin eduksi, sitä hyötytavoitetta kohden näitä toimenpiteitä ohjaamaan olisi tuskin eduksi antaa ohjaksia totalitaristiselle ideologiselle hallinnolle, kuten jokaisessa esimerkkitapauksessasi oli. Ymmärtämättäsi et siis kritisoi evoluutiota tai edes ihmislajiin sovellettavaa eugeniikkaa, vaan hirmuhallintoja, taustalla olevan uskontosi tueksi. Sekavaa rituaalia kerta kaikkiaan.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Kannattaa katsoa elokuva Idiocracy. :D

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Muiden hirveyksien, esimerkiksi Israelin presidenttiehdokkuudesta kieltäytymisen, ohella epäilyttävästi kauhistuttavaa painovoima-aatettakin kehittänyt Albert Einstein on vaikuttanut nykymaailmaan muun muassa keksimällä, että energia on massa kertaa valon tyhjönopeuden neliö. Vähemmästäkin on ihmisiä heitetty historian roskatynnyriin. Miksei tämä tiederikollinen keksinyt, että energia on yhtä kuin massa jaettuna polkupyörännopeudella?

Ai, että maailma on todellisuudessa sellainen... Mitä se nyt tähän kuuluu, Luojallehan tässä pitäisi olla vastuussa.

Jos muuten luette nuo Darwinin kirjat kokonaisuudessaan, tai jopa vain Hiienkosken siteeraamat luvut kokonaisuudessaan, tuolta

http://darwin-online.org.uk/

tai kirjastosta ihan suomeksi käännettyinä, huomaatte aika nopeasti, että puolentoista vuosisadan takaisten brittiherrasmiesten joukossa Darwin oli selvästi vähiten rasistinen. Ylivoimaisesti. Hän korosti, ettei ihmisellä ole alalajejakaan. Sanat "savage races" heitettiin tuohon aikaan keskusteluun yhtä kepeästi kuin "vieraat ihmiset" nykyään.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

>>Hän korosti, ettei ihmisellä ole alalajejakaan. Sanat "savage races" heitettiin tuohon aikaan keskusteluun yhtä kepeästi kuin "vieraat ihmiset" nykyään.<<

Jeps, ja itseasiassa natsit polttivat Darwinin kirjoja pitäessään niitä uskonto- ja rotuoppivastaisina. Darwin oli tietysti aikansa lapsi, mutta jälkeenpäin on moraaliarvojen ja tapojen muuttuessa ihmisiä tietysti helppo sohia.

Toimituksen poiminnat