Petteri Hiienkoski Elävänä vastavirtaan

Oliko Hitler darwinisti?

  • Charles Darwin kehitti evoluutioteorian ja sovelsi teoriaa ihmiseen ja ihmisrotuihin (Kuva: 1869).
    Charles Darwin kehitti evoluutioteorian ja sovelsi teoriaa ihmiseen ja ihmisrotuihin (Kuva: 1869).
  • Adolf Hitler uskoi evoluutioteoriaan ja sovelsi darwinismia käytäntöön (Kuva: 20.4.1937).
    Adolf Hitler uskoi evoluutioteoriaan ja sovelsi darwinismia käytäntöön (Kuva: 20.4.1937).

Evoluutioteorian kehittäjänä tunnetun englantilaisen Charles Darwinin (1809–1882) ajatukset muodostivat ”tieteellisen” perustan ja oikeutuksen Adolf Hitlerin (1889-1945) natsi-ideologialle. Joidenkin kehitysoppiin uskovien on ollut vaikea myöntää Darwinin teorioiden keskeistä merkitystä natsismille. Tosiasioiden tunnustamisen vaikeudesta kertoo se, että osa on väittänyt Hitlerin olleen kreationisti ja jopa vakaumuksellinen kristitty tai ainakin ”kunnon katolilainen”.

Hitler sai roomalaiskatolisen kasvatuksen mutta vieraantui kirkosta jo murrosiässä. Hän pysyi kuitenkin Rooman kirkon jäsenenä kuolemaansa asti. Toisaalta Hitlerin kerrotaan ylistäneen Martti Lutheria. Taisteluni -teoksessaan hän mainitsi tämän esimerkkinä suuresta uudistajasta. ”Kunnon katolilainen” tuskin esittäisi esimerkillisenä uudistajaa, jonka paavi sen takia oli kironnut (anathema) oppeineen pannaan. Hitler vähät välitti siitä, mitä uskonpuhdistaja todellisuudessa opetti.

Luther kelpasi Hitlerille saksalaisena suurmiehenä – ei sen takia, että tämä oli uskonpuhdistaja. Luther oli tosin kirjoittanut teoksen Juutalaisista ja heidän valheistaan, joka sopi Hitlerin tarkoitusperiin. Natsit käyttivät sitä propagandassaan häikäilemättä mutta taitavasti hyväkseen rasististen tavoitteidensa tueksi. Kun uskonpuhdistaja teologina kärjekkäästi arvosteli Mooseksen ja profeettojen kirjoitusten perusteella juutalaisia, jotka olivat poikenneet esi-isiensä uskonopista, natsit väänsivät tämän arvostelun poliittisiin tarkoitusperiinsä tarkoittamaan koko juutalaista rotua. He onnistuivat siinä niin hyvin, että monet yhä erehtyvät tulkitsemaan Lutherin teosta natsien haluamalla tavalla väärin. Tällöin sivuutetaan se, ettei uskonpuhdistajan suhtautuminen eroa siitä, miten apostolit, itse Vapahtaja ja Vanhan testamentin profeetat, jotka kaikki olivat syntyjään juutalaisia, suhtautuivat kansansa vääristyneeseen jumalanpalvelukseen.

Puolueohjelmassaan natsit julistivat suhtautuvansa myönteisesti kristinuskoon ja kirkkoihin mutta sillä ehdolla, etteivät ne vaaranna valtion olemassaoloa tai sotineet germaanirodun moraalia vastaan. Näin he saivat tuekseen kirkolliset piirit. Nämä olivat perinteisten saksalaiskansallisten näkemysten kannalla ja pitivät suurimpana uhkana kansainvälistä kommunismia, joka Neuvostoliitossa vainosi kristinuskoa ja kirkkoja.

Hitler ei todellisuudessa piitannut kristillisestä uskosta eikä kirkkojen uskontunnustuksista. Taisteluni -teoksessaan hän vielä suvaitsi kirkkoja, vaikka olennaista oli alistaa ne palvelemaan natsien rasistisia tavoitteita. Mutta maan tulevaisuudelle ei merkitse mitään se, saavatko protestantit voiton katolilaisista vai katolilaisetko protestanteista, vaan se merkitsee jotakin, säilyykö arjalainen ihminen vai kuoleeko sukupuuttoon (2. osa, s. 162).

Todellisuudessa Hitlerin pyrki hävittämään kristillisen uskon Kolmannesta valtakunnasta ja korvaamaan sen uskolla germaaniseen muinaistarustoon ja darwinilaisnietzscheläisiin rotuoppeihin, jotka korostivat arjalaisen rodun ja germaanikansan ylivaltaa. Natsit järjestäytyivät evankelisen kansankirkon sisällä Saksalaisten kristittyjen uskonliikkeeksi. Se korosti rodun, kansallisuuden ja kansakunnan merkitystä jumalallisena järjestyksenä. Liike hylkäsi rauhanaatteen ja kristillisen yleismaailmallisuuden Jumalan antaman kansallisen tehtävän vastaisena. Juutalaislähetys leimattiin vaaraksi kansakunnalle. Liike ilmoitti kannattavansa tekojen kristillisyyttä sekä ”rotutietoista saksalaiseen Luther-henkeen perustuvaa” sisälähetystä. Tavoitteena oli yhtenäinen valtakunnankirkko, jolla on yksi johtaja, valtakunnanpiispa. Uskonliike valtasi natsihallituksen tuella kirkon johdon ja yhdenmukaisti kirkon natsien valtioideologian kanssa. Valtakunnanpiispa – joka oli Hitlerin luottomies – julisti, ettei hän lepää ennen kuin saarnatuoleissa ja kirkon penkeissä olisi vain natseja. Pappeja erotettiin, vietiin keskitysleireihin, opposition kokoukset ja jumalanpalvelukset hajotettiin. Valtakunnanpiispa vaati papeilta uskollisuusvalaa Hitlerille.

Hitlerille kelpasi vain sellainen ”jumala”, joka oli alisteinen hänen ideologisille tavoitteilleen ja palveli niitä. Sellaisen uskonnon perusteet hän omaksui Darwinilta: jo Taisteluni -teoksessaan Hitler määritteli ideologiaansa evoluutioteorian peruskäsitteillä.

Olemassaolo oli hänelle taukoamatonta taistelua elämästä ja kuolemasta:

Mutta aina taistelu on lajin terveyden ja vastustusvoiman edistämiskeino ja niin muodoin sen kehittymisen ja jalostumisen syy ja aihe. Jos asiainkulku olisi toisenlainen, silloin kaikki kehitys ja jalostuminen lakkaisi ja pikemminkin tapahtuisi juuri päinvastaista… Mutta siitä korjauksesta pitää huolen luonto itse alistamalla heikomman osan niin vaikeiden ja raskaiden elämänehtojen alaiseksi, että ne jo semmoisinaan rajoittavat lukumäärää eivätkä jäljelle jääneet liioin pääse valtoimenaan lisääntymään, vaan niidenkin keskuudessa tapahtuu taas uusi, armoton valinta voiman ja terveyden perusteella… Joka tahtoo elää, taistelkoon siis, ja joka ei tahdo taistella tässä ikuisen kamppailun maailmassa, se ei elämää ansaitse. (1. osa, 11. luku.)

Tässä eloonjäämiskamppailussa heikot sortuvat ja häviävät mutta vahvat sopeutuvat ja jäävät jatkamaan sukua: Vahvemman on hallittava, eikä sulauduttava heikompaan…sillä jollei tämä laki olisi vallitsevana, silloinhan olisi kaikkea elimellisten elävien olentojen kuviteltavissa olevaa edelleen kehittymistä kerta kaikkiaan mahdoton ajatella (1. osa, 11. luku).

Hitlerin omaksumaan kehitysoppiin kuului ajatus luonnonvalinnasta: …edelleen on syytä estää mitään pääsemästä ehkäisemään luonnollista valintatapahtumusta, jonka on määrä suosia kykenevintä, pystyvintä ja ahkerinta (2. osa, s. 194). Muiden darwinistien tavoin Hitler hylkäsi kristillisen luomiskäsityksen ja uskoi maapallon pitkään ikään: …tämä meidän kiertotähtemme on sentään jo vuosimiljoonien ajan kulkea huristanut eetterissä niin, ettei siinä ole ollut yhtään ihmistä… (1. osa, 11. luku).

Hitlerin ihmiskäsitys ei ollut kristillinen vaan darwinistinen. Ihmistä ei hänen mukaansa ollut Jumala luonut kuvakseen. Ihminen oli Hitlerille, kuten Darwinillekin, vain tulosta evolutiivisesta kehittymisestä, minkä hän luki luonnon peruslakeihin:

Yrittäessään niskoitella luonnon rautaista johdonmukaisuutta vastaan ihminen joutuu taisteluun niiden peruslakien kanssa, joita hänen itsensäkin yksinomaan on kiittäminen olemassaolostaan ihmisenä (1. osa, 11. luku).

Ensimmäinen askel, joka ulkonaisesti selvästi havaittavasti erotti ihmisen eläimestä, oli keksintöön johtava askel… Tätä ensimmäistä keksintöä ihminen täydentää toisella; hän oppii asettamaan toisia esineitä ja myös toisia eläviä olentoja oman olemassaolotaistelunsa palvelukseen… Ja kaikki nuo keksinnöt auttavat viime kädessä osaltaan ihmistä kohoamaan yhä ylemmäs eläinmaailman tason yläpuolelle, jopa lopullisesti loitontamaan hänet siitä. Pohjimmaltaan ne siis palvelevat lakkaamatta täyttyvää korkeampaa ihmiseksi tulemista. Mutta sekin, mikä aikoinaan mitä yksinkertaisimpana juonena ja temppuna helpotti aarniometsissä saalista pyydystävän ihmisen olemassaolotaistelua, se jälleen nykyajan nerokkaiden tieteellisten havaintojen ja kokemusten muodossa osaltaan auttaa helpottamaan ihmiskunnan taistelua nykyisestä olemassaolostaan ja takomaan aseita tulevaisuuden taistelun varalta. Kaikki inhimillisen ajattelun ja kekseliäisyyden perimmäiset vaikutukset palvelevat lähinnä ihmisen elämäntaistelua tällä kiertotähdellä... (2. osa, s. 65-66.)

Darwinismia on mahdotonta erottaa natsismista. Darwinismiinsa Hitler tosin lisäsi nietzscheläisen ihanteen yli-ihmisestä kehityksen huippuna. Hitler ei omaksunut Darwinilta ainoastaan uskoa evoluutioteoriaan vaan myös sen, miten teorian kehittäjä itse sovelsi teoriaansa ihmiseen ja ihmisrotuihin.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja:

Staffan Bergman: LUTHER JA JUUTALAISET. Lutheranen 1/2005. Suomennos: Hannu Lehtonen. Concordia 3/2006.

CHARLES DARWIN: The descent of man, and selection in relation to sex. 1st ed. 1871.

CHARLES DARWIN: LAJIEN SYNTY LUONNOLLISEN VALINNAN KAUTTA ELI LUONNON SUOSIMIEN ROTUJEN SÄILYMINEN TAISTELUSSA OLEMASSA‐OLOSTA. SUOM. A.R. KOSKIMIES. 1913. Alkup. 1859.

ADOLF HITLER: Taisteluni. 1. osa, Tilinteko. (Mein Kampf. 1, Eine Abrechnung, 1925.) Suomentanut Lauri Hirvensalo. Porvoo: WSOY, 1941.

ADOLF HITLER: Taisteluni. 2. osa, Kansallissosialistinen liike. (Mein Kampf. 2, Die Nationalsozialistische Bewegung, 1926.) Suomentanut Lauri Hirvensalo. Porvoo: WSOY, 1941.

Martti Luther: Juutalaisista ja heidän valheistaan. Suomentanut T.T. Karanko. Helsinki: Vasara, 1939.

Eino Murtorinne: Risti hakaristin varjossa. Kirjayhtymä. 1972.

Halvar Sandell: Luther ja juutalainen uskonto. Concordia 6/1997.

Richard Weikart: From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany. Palgrave Macmillan. 2004.

Richard Weikart: Was Hitler Influenced by Darwinism? A Response to Robert Richards. California State University, Stanislaus. College of the Arts, Humanities and Social Sciences. Department of History. 2014.

 

Aiemmat kirjoitukset samasta aihepiiristä:

Darwin ja ateismin suurlähettiläät. US Puheenvuoro 24.3.2016.

Evoluutioteorian pimeämpi puoli. US Puheenvuoro 5.4.2016.

Oliko Darwin rasisti? US Puheenvuoro 12.4.2016.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (51 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Hitler rakasti saksalaista luontomystiikkaa. Ei luonnontiede ole poliittista, se pyrkii kartoittamaan todellisuutta. Ei biologiasta voi johtaa mitään arvomaailmaa.Leninin ja Jefremovin analogian mukaan luonnontiede kiertää todellisuutta spiraaliradala, mikä nousee aina tietämisen korkeammalle tasolle. Onko kristinusko todella niin henkitoreissaan, että pitää taas kerran luonnontiedekin koittaa kieltää sen hengissä pitämiseksi?

Petteri Hiienkoski

#1. Ihmisen arvomaailmaan vaikuttaa hänen maailmankatsomuksensa - se, minkä hän uskoo todeksi ja minkä selitysmallin kautta hän jäsentää sitä mitä pitää todellisuutena. Hitler näyttää uskoneen Darwinin kehitysoppiin ja siihen miten tämä sovelsi teoriaansa ihmiseen, ihmisrotuihin ja yhteiskuntakehitykseen. Hitler omaksui hyvin pitkälle - joskaan ei täysin suoraan - Darwinin ajatukset oman poliittisen agendansa pohjaksi. Tähän Hitler lisäsi aimo annoksen nietzscheläistä idealismia ja antisemitismiä, jollaista en Darwinilta ole löytänyt.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Sinun arvomaailmasi luokittelee Hitlerin Austraalialaiseksi. tuskin oli koskaan käynytkään koko maassa.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Tämänpäivän propleema jälleen on, kun profeetta Jeesus ehti julistautua Jumalan pojaksi ennen profeetta Mohammettia, jonka Euroopan valloitus jäi vähän kesken, Al Hambraan, puoleen väliin Espanjaa.
Tämänpäivän uskonsoturit tuskin tuntevat Darvinia Hitleriä.

Petteri Hiienkoski

#2. Mielenkiintoinen vertaus!

Darwin taitaa vertautua Jeesustakin paremmin Muhammediin ainakin nykypäivänä. Darwinilla on länsimaisessa nyky-yhteiskunnassa monessakin mielessä samantyyppinen katsomuksellisesti perustava asema kuin Muhammedilla muslimiyhteiskunnissa. Profeetta pyritään pitämään kritiikin ulkopuolella. Ne, jotka rohkenevat kyseenalaistaa hänet, saati hänen oppinsa, leimataan helposti arveluttaviksi tai jopa vaarallisiksi henkilöiksi. Heitä pyritään myös sulkemaan yhteisön ulkopuolella.

Jeesus painii mainitsemastasi syystä eri sarjassa Darwinin ja Muhammedin kanssa.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Mahtava otsikko.

Pitänee kirjoittaa joku vastaava mitäänsanomaton teksti otsikolla "Ovatko kaikki kristityt natseja?" tm. näppärä heitto.

Itse tekstissä ei ole mitään uutta. fundamentalistihöttöä, jossa yritetään luoda jonkinlaista Darwinismin aatetta, jota ei ole olemassakaan.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Kai tämäkin silti parempi kuin oikean lehdistön viime aikaiset kohupaljastukset, joiden mukaan pienimunaiselta Hitleriltä puuttui toinen kives, ja seksin tiimellyksessä hänellä oli tapana leikkiä naisten ulosteilla. Aatusta on tullut pieruhuumorin uusi musta.

Petteri Hiienkoski

#3. Mielenkiintoista jos siinä, miten vahvasti Hitler perusti ideologiaansa Darwinin evoluutioteriaan ja siihen miten tämä itse sovelsi teoriaansa ihmiseen ja ihmisrotuihin, ei ole mitään uutta. Itseäni yhtäläisyydet ovat hämmästyttäneet sen takia, ettei sitä ole julkisuudessa liiemmälti tuotu esiin.

Leimaamalla tämä "fundamentalistihötöksi" pyritään arvatenkin vähättelemään Hitlerin ja Darwinin ajatusten välistä yhteyttä ja hiljaisuuden turvin pyhittämään Darwinin ja hänen oppinsa kriittisen arvioinnin ulottumattomiin.

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Hohhoijaa. Luonnontiede ja yhteiskuntatiede samassa potassa. Darwinin ja Wagnerin lokaaminen Hitlerillä on tietysti vanha kristillinen tapa, mutta arvoton keino. Darwin ja Wagner Hitlerin ja natsien suosikkeina kuolivat ennen natsismin nousua, kuten Friedrich Nietzschekin. Minusta natsismin tai kommunismin "todistaminen" joistain asioista aiemmin eläneiden elämäntyöllä on sellaista raamatullista skeidaa, ettei sitä pitäisi suoltaa näinä tieteen edelleen kiihtymisen aikoina.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Muistaakseni Suomen Uu... anteeksi, Völkischer Beobacterissa aikanaan kirjoiteltiin, jotta Jeesus oli arjalainen, ei tietenkään juutalainen.

Petteri Hiienkoski

Niinpä. Houston S. Chamberlainin rasistisia teorioita mukaillen natsien pääideologi Alfred Rosenberg väitti, ettei Jeesus ei ollutkaan juutalainen, vaan arjalainen, pohjoisen Galilean asukas. Rosenbergin natsistisessa "uustulkinnassa" arjalainen rotu valtasi muinoin myös Israelin alueita, jolloin syntyi “pakanain” Galilea. Natsien arjalainen Jeesus ei samastunut juutalaisuuteen, vaan taisteli sitä vastaan.

Petteri Hiienkoski

#4. Kannattaa tutustua Darwinin tuotantoon ja etenkin hänen toiseen pääteokseensa.

"Oliko Darwin rasisti?"
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Darwin ei suinkaan ole niin kirkasotsainen luonnontietelijä (hänellä ei itseassa ollut edes perustutkintoa luonnontieteessä) kuin millaisena hänet julkisuudessa nykyään yleensä esitetään.

Darwinin evoluutioteorialla ja sillä miten hän sovelsi sitä ihmiseen ja ihmisrotuihin on suurempi vaikutus Hitlerin poliittiseen agendaan kuin mitä nykyään yleisesti tiedetään tai halutaan myöntää. Syyt tähän ovat ilmeiset.

Vaikutus ei ole suoraviivainen. Väliin mahtuu muitakin, kuten saksalaiset Nietzsche ja Ernst Haeckel, sekä britit Francis Galton ja Houston S. Chamberlain. Yhteydet sen välillä, mitä Hitler ja Darwin ovat esittäneet, ovat kuitenkin niin selvät ja merkittävät, että helpompi taitaa olla listata niitä asioita, joissa yhteyttä ei ole.

Richard Wagnerilla - johon Nietzschen kerrotaan katkaisseen välinsä sen takia että piti Wagneria liian kristillismyönteisenä - ei nähdäkseni voida osoittaa olevan vastaavaa ideologispoliittista merkitystä natsismille kuin mikä esimerkiksi Nietzschellä oli. Nietzsche oli leimallisesti filosofi, Wagner kansallisromanttinen säveltäjä.

Julkisuudessa vaiettujen ideologisten vaikutteiden tunnistamisen leimaaminen "lokaamiseksi Hitlerillä" ja sellaisena "vanhaksi kristilliseksi tavaksi", ei taida ollla erityisen hedelmällistä. Järin asiallista ei liioin ole keskustelun leimaaminen "raamatulliseksi skeidaksi" - etenkin kun Raamatulla ei darwinismin vaikutusta natsismiin ole ymmärtääkseni perusteltu.

Antti Jokela

Heh, Houston S. Chamberlain ei lainkaan hyväksynyt evoluutioteoriaa eikä sosiaalidarwinismia vaan korosti goethelaista "gestaltia". Hänen mukaansa evoluutioteoria oli aikakauden kuvottavin ja harhaanjohtavin opinkappale.

Chamberlain oli tosiaan yksi vaikutusvaltaisimmista pangermanistististen ja antisemitististen liikkeiden teoreetikoista. Hitler ylisti hänen teostaan Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts natsipuolueen evankeliumina.

Hän olisi siis muuten käyttökelpoinen kandidaatti puuttuvaksi linkiksi Darwinin ja Hitlerin väliin, mutta kun hän ei hyväksynyt evoluutiota. Haluatko jotenkin perustella väitettäsi?

https://books.google.fi/books?id=vUwxW_ZwkgkC&pg=P...

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #39

Neiti/rouva/työryhmä "Antti Jokela" on jälleen oikeassa.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #39

Olet oikeassa siinä, että Chamberlain hyväksynyt Darwinin evoluutioteoriaa. Hän ei siinä mielessä ollut darwinisti, vaikka jonkinlainen kehitysajatus hänelläkin taisi olla. Prof. Richard Weikart on kysymystä käsitellyt tarkemmin: https://www.csustan.edu/history/was-hitler-influen...

Antisemitismi oli ilmeisestikin Chamberlainin keskeisin kontribuutio Hitlerille.

Jos tarkkoja ollaan myöskään Nietzsche ei ihan sellaisenaan niellyt evoluutioteoriaa, koska piti sitä jotenkin mekanistisena. Häntä evoluutioteoriassa viehätti ensisijassa siihen liittyvä ateismi. Antisemitismin lisäksi ajatus yli-ihmisestä miellyttivät Nietzschessä Hitleriä erityisesti.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Petteri, sinä olet siis sitämieltä, että Jeesus rätkäisi kuudessa päivässä näkymättömän henkimaailman ja ainellisen maailman.

Nuo päivät livat niin pitkiä etteivät raamatun kirjoittajat tunteneet niin suuria lukuja.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Jos Hitler oli darwinisti, niin hänellä oli aika persoonallinen ote asiaan.

Hiienkoski sanoi: "Hitlerin ihmiskäsitys ei ollut kristillinen vaan darwinistinen. Ihmistä ei hänen mukaansa ollut Jumala luonut kuvakseen. Ihminen oli Hitlerille, kuten Darwinillekin, vain tulosta evolutiivisesta kehittymisestä"

Niinkö? Katsotaanpa.

http://www.greatwar.nl/books/meinkampf/meinkampf.pdf

= = =

s59
""And so I believe to-day that my conduct is in accordance with the will of the Almighty Creator. In standing guard against the Jew I am defending the handiwork of the Lord.""

s154
""Of course, one doesn't discuss such a question with the Jews, because they are the modern inventors of this cultural perfume. Their very existence is an incarnate denial of the beauty of God's image in His creation.""

s182
""What we have to fight for is the necessary security for the existence and increase of our race and people, the subsistence of its child ren and the maintenance of our racial stock unmixed, the freedom and independence of the Fatherland; so that our people may be enabled to fulfil the mission assigned to it by the Creator.""

s214
""But if for reasons of indolence or cowardice this fight is not fought to a finish we may imagine what conditions will be like 500 years hence. Little of God's image will be left in human nature, except to mock the Creator.""

s238
""The act which brings about such a development is a sin against the will of the Eternal Creator. And as a sin this act will be avenged.""

s317
""Whoever would dare to raise a profane hand against that highest image of God among His creatures would sin against the bountiful Creator of this marvel and would collaborate in the expulsion from Paradise.""

s329
""it is given a very high mission indeed to preserve and encourage the highest type of humanity which a beneficent Creator has bestowed on this earth""

s335
""And, further, they ought to be brought to realize that it is their bounden duty to give to the Almighty Creator beings such as He himself made to His own image.""

= = =

Olikos sulla Hiienkoski jotakin muuta?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Sitä paitsi tuon avauksen sitaattisikin olet onnistunut ymmärtämään totaalisen väärin.

Ei siinä puhuta evolutiivisesta kehittymisestä vaan ihmisen kyvystä oppia ja tuottaa keksintöjä. Tuolla kyvyllä Hitler nimenomaan perustelee ihmisen eroavaisuutta muusta luonnosta. Hitlerin käsitys oli, että tuo kyky on luojajumalalta peräisin, ei evoluution tuloksena kehittynyt.

Häpeäisit.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kummaa, kun paavikin hyväksyy evoluution. Kun ei muuta voi. Kevennys: Kenellä oli ensimmäinen Trabi? No tietysti Lutherilla.

"Tässä seison, enkä muuta voi!"

Petteri Hiienkoski

#7. Se, että Hitler Taisteluni -teoksessa perustelee poliittista agendaansa myös Jumalalla, Luojalla tai Kohtalolla, näyttää ristiriitaiselta yhdistettynä hänen darwisnismiinsa. "Persoonallinen ote"? - Kenties. Kannattaa sijoittaa nekin kontekstiinsa.

Kun teos 1925-1926 julkaistiin natsit eivät olleet vielä vallassa. Poliittinen pragmaattisuus saneli monia asioita tuossa vaiheessa. Kuten kirjoituksessani olen tuonut esiin kristillisen käsitteistön hyväksikäyttö oli osa suunnitelmaa. Valveutuneemmat tämän kuitenkin huomasivat.

Hitlerin poliittiset päätavoitteet ja niiden "luonnontieteelliset" perustelut on tunnistettavissa jo Taisteluni -teoksesta.

"Yrittäessään niskoitella luonnon rautaista johdonmukaisuutta vastaan ihminen joutuu taisteluun niiden peruslakien kanssa, joita hänen itsensäkin yksinomaan on kiittäminen olemassaolostaan ihmisenä (1. osa, 11. luku)."

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Päätellen siitä, millaista roskaa Hitlerin maailmankuvasta kirjoitit, minä en usko, että sinä olet lähteiksesi väittämiäsi kirjoja edes lukenut.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #30

Ne lähteet, joihin on viitattu, voi helposti tarkistaa. Ne on sitä varten siihen merkitty.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Montako miljoonaa darvinistia oli 30-luvun Saksassa?

mikael torppa

Sir Arthur Keith, hyvin tunnettu evolutionisti selittää kuinka Hitler oli ainoastaan johdonmukainen juutalaisten suhteen - hän sovelsi darvinistisen evoluution periaatteita. Kirjassaan Evolution and Ethics - http://www.bearfabrique.org/Evolution08/evolution-... hän sanoi:

- ”jotta näkisimme evoluution mukaiset toimet ja heimomoraalin vahvasti sovellettuna suuren ja modernin kansan asioihin meidän täytyy palata vuoden 1942 Saksaan. Näemme Hitlerin olleen hyvin vakuuttuneen siitä että evoluutio on kansallisen politiikan ainoa todellinen perusta... Keino jonka hän valitsi turvaamaan rotunsa ja kansanheimonsa kohtalon oli järjestelmällinen teurastus joka kyllästi Euroopan verellä.. Sellainen menettelytapa on erittäin moraaliton kaikkien etiikan mittareiden mukaan mutta silti Saksa oikeutti sen. Se on sopusoinnussa heimomoraalin tai evoluution mukaisen moraalin kanssa. Saksa on palannut heimomenneisyyteen ja on havainnollistanut maailmalle koko paljastetussa julmuudessaan evoluution menettelytavat.”

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Ei ole olemassakaan mitään "evoluution mukaista moraalia". Tosiasioista ei edelleenkään voi johtaa moraalisia sääntöjä.

Ja tieteellisen teorian totuusarvo ei muutenkaan ole kiinni siitä, miten teoriaa sovelletaan.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Voltaire jo kirjoitti, jotta asioiden tila ei todista mitään siitä, kuinka pitäisi olla.

Joidenkin ihmisten tietämättömyys on ensyklopedistä.

Stanislaw Jerzy Lec.

Petteri Hiienkoski

Se, mikä darwinistille on tosiasia, ei sitä ole sellaiselle, jota ei katso Darwinin teorian perustuvan tosiasioihin, vaan olettamuksiin. Väite, jotka mukaan evoluutioteoria olisi tosiasia, on jo perusluonteeltaan dogmaattinen uskomus.

Rehellisempää olisi myöntää, että tiettyjen olettamusten vallitessa, evoluutioteoria selittää luonnonhistoriaa. Osalle selitysvoima on tyydyttävä. Osa myöntää selitysvoiman riittämättömäksi, mutta sopivampien vaihtoehtojen puutteessa tyytyy siihen. Osa myöntää, että todisteet puuttuvat ja viittaavat aivan muuhun, ja tunnustavat, etteivät tiedä vastauksia.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #31

Kertoisitko mihin teoriaan itse uskot.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Asenteiltaan Hitleriä voisi kuvailla vanhatestamentilliseksi. Taistelussa hävinneet kansat tuhotaan pikkulapsia myöten.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Hitler tiemmä tosiaan vertasi itseään Moosekseen, harmitellen että näkee uljaan tulevaisuuden vasta kaukana horisontissa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"...evoluution mukaisen moraalin kanssa"

Mikä on tämä evoluution mukainen moraali? Evoluutiolla ei ole minkäänlaista moraalia, eikä 'sosiaaliseksi darwinismiksi' nimetyllä yhteiskuntamallilla ole mitään tekemistä evoluutioteorian kanssa - luonnonvalinta on korvattu omalla valinnalla. Tyhmäkin näkee eron.

Lisäys: Sosiaalinen Darwinismi on Herbert Spencerin käsialaa, Darwinin kanssa sillä ei ole mitään muuta tekemistä kuin nimi.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Wehrmachtin vyönsoljessa sanottiin 'Gott Mitt uns'. Voiko siis blogistia ja muita kristittyjä laittaa vastuuseen yhteisestä elämäntapakatsomuksesta.

SS-miesten soluissa sanottiin sensijaan kerrottiin jotta Meine Ehre heißt Treue.
Sinne hyväksyttiin islaminuskoinen muttei meitä agnostikkoja tai ateisteja.

Petteri Hiienkoski

Wehrmachtin vyönsoljessa olleella 'Gott Mitt uns' -tunnuslauseella ei ole mitään tekemistä natsien kanssa. Se on paljon vanhempaa, kristillistä perua.
Se, miten natsit ovat tunnuslauseen tulkinneet, on kuitenkin toinen asia.

SS:n tunnuslause "Meine Ehre heißt Treue" onkin jo yksiselitteinen uskollisuuden lupaus - heidän jumalalleen ja kristukselleen Hitlerille. Kuten tunnettua SS-johtaja Himmler oli uuspakallinen okkultisti, joka pyrki juurimaan kristillisen uskon Saksasta.

"Auschwitzin kirjanpitäjä" halusi vain oikeudenmukaisuutta:
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Muslimien kanssa saattoi löytyä yhteistä mystiikasta (sufismi) ja ellei siitä niin ainakin yhteisistä vihollisista: juutalaisuudesta ja kristillisyydestä.

SS:n vaatimaa ehdototonta uskollisuutta germaaniselle messiaalle saattoi ehkä olla vähän vaikea yhteensovittaa Jumalan/jumala ja jumaluuden olemmassaolon kieltävän tai kyseenalaistavan ideologian kanssa... =)

Ilkka Huotari

Puhuukohan kirjoittaja tästä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalidarvinismi

"Sosiaalidarvinistinen ajattelu valmisti tietä Adolf Hitlerin valtaannousulle. Se myös loi ideologiset perustelut rotuhygieniapolitiikalle natsi-Saksassa, johon kuului elinkelvottomina pidettyjen yksilöiden ja roturyhmien tuhoaminen."

Darvinisti taitaa olla henkilö, joka uskoo evoluutioteoriaan.

Risto Laine

Eihän tuossa mitään ihmeellistä ole, se mistä sosialistit ovat aina haaveilleet, niin hitler teki siitä käytäntöä. Nykyään tämä perustellaan joissain piireissä, siten että geeniperimämme on niin huonoa että tarvitsemme maahanmuuttajilta uutta geeniä. Ei rodunjalostus mihinkään ole kadonnut.

Petteri Hiienkoski

#18. Jep. Darwin oli darwinisti. Hän uskoi evoluutioteoriaansa ja sen mukaisesti siihen, miten hän sovelsi sitä ihmiseen, ihmisrotuihin ja myös yhteiskuntaan. Darwin kehitti "tieteellisen" perustan ja oikeutuksen eugeniikalle ja sosiaalidarwinismille. Muut jatkoivat.

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

En sanoisi Darwinia "darwinistiksi" vaan evoluutiotutkimuksen ja -teorian perustan kehittäjäksi. Ihmisillä on ismien ja dogmien tarve ja siksi uusien ajatusten ympärille rakennellaan tarkoitushakuisia ja myös väärinymmärrykseen perustuvia versioita. (Voi silti olla mahdollista, että Darwin hyväksyi Huxleyn lanseeraaman termin. Onhan se ihmimillistä.)

Hitler osasi varmasti poimia 1900-luvun alun ismeistä ja virtauksista sopivia ja aidoilta näyttäviä paloja aatekeitoksensa osaksi.

Ilkka Huotari

#32. Darwin ei ole tietääkseni oikeuttanut mitään tuollaista.

Vähän sama, kuin sanoisit, että vasaran keksijä loi oikeutuksen vasaralla tappamiseen.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

En jaksanut lukea juttua, kun otsikko oli niin pöljä, mistä monet ovat jo kommentoineetkin. "Oliko Stalin kopernikaani?"

Kommentoin kuitenkin silmääni sattunutta ilmaisua: "darwinilaisnietzscheläisiin rotuoppeihin, jotka korostivat arjalaisen rodun ja germaanikansan ylivaltaa". Onpas hulppeaa huiskintaa, kun sen paremmin Darwinilta kuin Nietzscheltäkään ei löydy mitään tällaiseen rotuoppiin viittaavaa. Tosin en ole lukenut koko Nietzschen tuotantoa, mutta siinä, mitä olen, lähinnä pilkataan saksalaisuutta, sikäli kun siitä jotain puhutaan.

Petteri Hiienkoski

#21. Kannattaa tutustua Darwinin ja Nietzschen tuotantoon. Aiemmista samaa aihepiiriä koskevista artikkeleista löydä lähteitä, joiden perusteella pääset nopeammin lisätietoihinkin korjaamaan ennakkokäsityksiäsi.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Siis mitä ihmettä? Väitätkö ihan tosissasi, että Darwin tai Nietzsche jossain "korostivat arjalaisen rodun ja germaanikansan ylivaltaa". Panepas vähän viitettä, muuten vaikutat vain naurettavalta bluffarilta.

Kuten sanottu, olen yhtä ja toista Nietzscheä lukenut, mutten löytänyt sitä, mitä väität (Anti-Kristus on tosin lukematta). Darwinista sitä olisi vielä vaikeampi uskoa. Mutta pane viitteet esille, niin jatketaan.

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Ehkä se oli niin päin, että darwinistinen näkökulma toi Hitlerin tekemisille oikeutusta, jota muuten olisi ollut vaikeaa saada. Ihmisen psykologia on siten rakennettu, että hirmuteoille täytyy hakea oikeutus jostain yleisemmästä periaatteesta, luonnonlaeista tai Jumalilta. Stalinilla oikeutuksena toimi marxismiin sisäänrakennetut historian liikelait.

Petteri Hiienkoski

#22. Juurikin näin. Hitler perusteli missiotaan Taisteluni -teoksessa paitsi kehitysopillisesti myös uskonnollisella mystifioinnilla Jumalalla, Luojalla ja Kohtalolla.

Marxilaiset kommunistit omalla ideologiallaan, joka pitivät "tieteellisenä". Muulle uskonnolle eivät sijaa antaneet.

Käyttäjän Tarsier kuva
Tatu Simanen

Eikhöhän hän saanut suuremman vaikutteensa opuksesta Von den Jüden und ihren Lügen. Mahtaa olla Hiienkosken suosikkikirjallisuutta kun on oman uskontokuntansa oppi-isän kirjoittama.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Ongelma vain on, että Darwin ja darwinismi selittää miksi ja miten eläimet ovat kehittyneet sellaisiksi kun ovat. Darwinismi ei ota mitään kantaa millaiseksi vaikkapa ihmisen pitäisi kehittyä. Tai siihen millainen ihminen (rotu tai kansa) on toista parempi. Mitään oikeutusta siitä ei siis löydy.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Blogisti ilmeisesti luulee, jotta ihmisten alistamista, orjuuttamista ja surmaamista voitaisiin jotenkin perustella luonnonvalinnan avulla. Tämähän on täydellinen ajatusvirhe; kyse hän on ihmisten toimenpiteistä, ei mistään luonnonvalinnasta. Ihmisen genotyyppiä ei myöskään voida muutamassa sukupolvessa muuttaa miksikään, vaikka kuinka naitettaisiin arjalaisia keskenään. Natsi-Saksan aikaan ei tiedetty perinnöllisyyden mekanismeista mitään, joten näissä asioissa oltiin aivan hakoteillä.

Petteri Hiienkoski

Pekka Roponen. En luule, vaan osoitin, että Hitler tekee juurikin mainitsemallasi tavalla. Ajatusvirheitä on hänen kirjoituksissaan. Niitä on myös Darwinin kirjoituksissa. Huolimatta siitä, että molemmat operoivat eri alueilla - ainakin periaatteessa.

Käyttäjän ilkka07kiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Faktoja löytyy, kuka niihin uskoo ja kuka ei. Joku kehittelee omiaan, mutta aina vain totta on, että selviydyttyään pommiattentaatista, tärykalvot revenneinä, Hitler totesi Mussolinille selviytyneensä "Kaitselmuksenomaisesti". Ja pieni ihme se toki oli, niin lähellä kuolemaa hän kävi. Mutta kertokoon minua paremmin tietävä tästä miehestä ja hänen uskostaan. Se oli Kristinuskoa uusin tuulin, jos näin sen haluaa ilmaista. Tuossa linkki yhteen aihetta käsittelevään artikkeliin. Kirkon Hitler halusi tuhota, sen vallan, mutta säilyttää uskon uudistettuna. Jotenkin näin asia ilmaistaan tuon linkin takaa. http://kiveenkaiverrettu.blogspot.se/2013/03/hitle...

Petteri Hiienkoski

#37. Hitler ei ollut kristitty sanan varsinaisessa, raamatullisessa merkityksessä. Se "uudistettu" usko, johon hän tähtäsi, palveli natsi-ideologiaa, josta kaikki juutalaisuuteen liittyvä oli pois juurittu. "Positiivinen kristillisyys".

Päätavoitteena oli ihmiskunnan kehitys huippuunsa pelastamalla se juutalaisilta ja heidän salaliitoltaan, josta kristinusko oli hänelle yksi ilmentymä (ja marxismi/bolsevismi toinen). Hitler uskoi, että saksalaisilla oli historiallinen "pyhä" tehtävä arjalaisen rodun "puhtaimpana" kansana toimia ihmiskunnan kehityksen kruununa olla juurimassa juutalaiskristillinen hapatus maailmasta. Itsellään hän uskoi olevan messiaaninen tehtävä johdattaa germaanikansa ottamaan vastaan tuon "jumalallisen" tehtävän. Selviytymistään attentaatista hän perusteli ja mystifioi samaan tapaan "jumalallisella" tehtävällään.

***

"Hitlerin äiti oli harras roomalaiskatolilainen, mutta isä inhosi papistoa. Pikku-Adolfus kuitenkin kastettiin ja lähetettiin 7-vuotiaana luostarikouluun, jossa hän kuului poikakuoroon. Hän ihaili pappeja ja etenkin apottia, jolla näytti olevan ylivalta munkkeihin. Adolfus haaveili hetken papin urasta. Haaveet romuttuivat, kun poika pari vuotta myöhemmin jäi kiinni tupakoinnista ja vaihtoi koulua. Hän halusi taiteilijaksi, mitä isä vastusti. 15-vuotiaana Hitler vielä suostui äitinsä toiveesta konfirmoitavaksi, vaikka ilmeisesti vihasikin kirkkoa." (http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...)

Käyttäjän ilkka07kiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Kiitos. Joo, paljon on tästä miehestä puhuttu, itse luin aika ahkeraan aikoinaan Toinen Maailmansota kirjasarjaa. Siinä oli myös tämä attentaatista selviytyminen ja Mussolinin kanssa puhuminen. Hitler uskoi hänellä olevan tehtävän ja epäonnistumisen mahdotonta, koska Jumala suojelee häntä. Hänen oli siis vietävä työnsä päätökseen, uskoi hän tuolloin. Mutta miespoloinen ei vain voinut hyväksyä, että Jumala ei allekirjoittanut hänen oppejaan. Kirkon vihaaminen oli hyvä syy toimia toisin kuin kirkko toimi, mutta kun Hitlerin toiminta meni överiks aivan kaikessa, niin uutta raamattua hän ei koskaan kirjoittanut. Opit ovat ja pysyvät tuon kirjan sivuilla, niitä ei edes Hitler hätkäyttänyt. Eikä hänen ajatuksiaan ole koskaan jumalallisina pidetty, toisin kuin profeetta Muhammed ja hänen Koraaninsa.

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

Varmaan on niitä, jotka väittävät evoluutioteoriaa tosiasiaksi. On niitä, jotka tykkäävät koulukunnista ja dogmeista. Evoluutioteoria ei ole tosiasia vaan "hyvin perusteltu tosi uskomus" eli tähän mennessä parhaiten perusteltu tieto elämän kehityksestä. Tieto muuttuu, dogmit eivät.

Darwinin "kirkasotsaisuus" tai sen puute ei merkitse tieteellisen teorian kannalta mitään. Mistä mahtaisi kirkasotsaisia tiedemiehiä löytyvän? Ei minkään tieteenalan suunnalta kovin monta. Se ei silti tieteen kehitystä haittaa.

Hiienmaa ei erittele Hitlerin maailmankuvaa sinänsä, vaan koettaa poimia sieltä "darwinismia" tai muuta vastaavaa muistuttavaa, jotta "darwinismi" voitaisiin leimata epäilyttäväksi. Se on tarpeetonta ja epäkiinnostavaa, koska koko "darwinismi" on epäkiinnostava ja vanhentunut ismi - "sosiaalidarwinismista" puhumattakaan.

Melkein kaikkien tieteenalojen historiassa on epäilyttäviä ja joskus epäeettisiäkin harhapolkuja. Niillä ei kuitenkaan voi kumota mitään hyvin perusteltua teoriaa. Sen voi tehdä vielä paremmilla perusteluilla tai perustelujen fiksummalla tulkinnalla. Hiienmaan blogissa ei pyritä sellaiseen.

Toimituksen poiminnat